قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی سفیر الکترونیک, برترین قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی در ایران و نماینده برندهای معتبر قطعات الکترونیک و انواع قطعات الکترونیکی دیگر.
نام قطعه Package موجودی قیمت جزئیات عکس محصول
VARISTOR 20D391K RADIAL yes ریال VDR 390V20mm 250VAC rms وریستور VARISTOR 20D391K
VARISTOR 10D471K RADIAL YES ریال VDR 470V-10mm 300vAC rms وریستور VARISTOR 10D471K
VARISTOR 7D431K RADIAL YES ریال VDR 430V-7mm 275VAC rms وریستور VARISTOR 7D431K
VARISTOR 10D431K RADIAL YES ریال VDR 430V-10mm 275VAC rms وریستور VARISTOR 10D431K
VARISTOR 10D151K RADIAL YES ریال VDR 150V-10mm 95VAC rms وریستور VARISTOR 10D151K
VARISTOR V550K10 RADIAL YES ریال VDR 550VAC rms 745VDC-10mm وریستور VARISTOR V550K10
VARISTOR 5D131K RADIAL YES ریال VDR 130VAC,5mm وریستور VARISTOR 5D131K
VARISTOR 7D391K RADIAL YES ریال VDR 390V,7mm 250VAC rms وریستور VARISTOR 7D391K
VARISTOR 20D681K RADIAL YES ریال VDR 680V-20mm 420VAC rms وریستور VARISTOR 20D681K
VARISTOR 20D821K RADIAL YES ریال VDR 820V-20mm 510VAC rms وریستور VARISTOR 20D821K
VARISTOR 14D151K RADIAL YES ریال VDR 150V-14mm 95VAC rms وریستور VARISTOR 14D151K
VARISTOR 20D511K RADIAL YES ریال VDR 510V-20mm 320VAC rms وریستور VARISTOR 20D511K
VARISTOR 20D431K RADIAL YES ریال VDR 430V-20mm 275VAC rms وریستور VARISTOR 20D431K
VARISTOR 20D471K RADIAL YES ریال VDR 470V-20mm 300vAC rms وریستور VARISTOR 20D471K
VARISTOR 32D431K RADIAL YES ریال VDR 32mm-430v 275VAC rms وریستور VARISTOR 32D431K