قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی سفیر الکترونیک, برترین قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی در ایران و نماینده برندهای معتبر قطعات الکترونیک و انواع قطعات الکترونیکی دیگر.
نام قطعه Package موجودی قیمت جزئیات عکس محصول
NTC 10D-20 DISK TYPE YES ریال مقاومت حرارتي کاهنده 10 اهم 20 ميليمتر NTC 10D-20
NTC 10D-15 DISK TYPE YES ریال مقاومت حرارتي کاهنده 10 اهم 15 ميليمتر NTC 10D-15
PTC B59860C0120A070 RADIAL-10mm YES ریال PTC 15 ohm 10mm SIEMENS PTC C860 PTC B59860C0120A070
PTC B59850-C160-A70 RADIAL- 13mm YES ریال PTC 10 ohm 13mm SIEMENS PTC C850 PTC B59850-C160-A70
PTC 14 ohm-15mm RADIAL YES ریال مقاومت حرارتي افزاينده 14 اهم 15 ميليمتر PTC 14 ohm-15mm
NTC 47D-15 DISK TYPE YES ریال مقاومت حرارتي کاهنده 47 اهم 15 ميليمتر NTC 47D-15