قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی سفیر الکترونیک, برترین قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی در ایران و نماینده برندهای معتبر قطعات الکترونیک و انواع قطعات الکترونیکی دیگر.
نام قطعه Package موجودی قیمت جزئیات عکس محصول
RESISTOR 100K ohm-3W AXIAL YES ریال مقاومت ۱۰۰ كيلو اهم ۳ وات متال RESISTOR 100K ohm-3W
RESISTOR 270K ohm-3w AXIAL YES ریال مقاومت كربني 270 كيلو اهم 3 وات RESISTOR 270K ohm-3w
RESISTOR 240K ohm-3w AXIAL YES ریال مقاومت كربني 240 كيلو اهم 3 وات RESISTOR 240K ohm-3w
RESISTOR 91K ohm-5W AXIAL YES ریال مقاومت 91 كيلو اهم 5 وات متال RESISTOR 91K ohm-5W
RESISTOR ARRAY 4.7K-9PIN SIP-9 YES ریال مقاومت اري 4.7كيلو اهم 9 پين 1.8 وات 5% RESISTOR ARRAY 4.7K-9PIN
RESISTOR 75 ohm-1W carbon film AXIAL YES ریال مقاومت كربني 75 اهم 1 وات 5% RESISTOR 75 ohm-1W carbon film
RESISTOR 22 ohm-5w cement AXIAL YES ریال مفاومت آجري 22اهم 5 وات 5% RESISTOR 22 ohm-5w cement