قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی سفیر الکترونیک, برترین قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی در ایران و نماینده برندهای معتبر قطعات الکترونیک و انواع قطعات الکترونیکی دیگر.
نام قطعه Package موجودی قیمت جزئیات عکس محصول
spacer APP-8A اسپیسر پلاستیکی سفارش مشتری ریال A=11.5mm,B=11.0mm,C=1.9mm,L=8mm spacer APP-8A
spacer APP-8 اسپیسر پلاستیکی YES ریال A=12.0mm,B=9.5mm,C=1.9mm,L=8mm spacer APP-8
spacer APP-6.2 اسپیسر پلاستیکی سفارش مشتری ریال A=12.0mm,B=8.5mm,C=1.9mm,L=6.2mm spacer APP-6.2
spacer APP-6 اسپیسر پلاستیکی سفارش مشتری ریال A=11.5mm,B=9.0mm,C=1.9mm,L=6.0mm spacer APP-6
spacer APP-4 اسپیسر پلاستیکی سفارش مشتری ریال A=11.5mm,B=9.0mm,C=1.9mm,L=3.9mm spacer APP-4
spacer Cylindrical اسپسرهای استوانه ای شکل سفارش مشتری ریال انواع اسپیسرهای پلاستیکی ،استوانه ای شکل در طول و قطر های مختلف همراه با رنگهای سفیدومشکی spacer Cylindrical
spacer Cylindrical اسپیسر پلاستیکی استوانه ای YES ریال اسپیسر استوانه ای قطر بیرونی 7.0mmو قطر داخلی 3.2mm , طول 15mm spacer Cylindrical
spacer Cylindrical اسپیسر پلاستیکی استوانه ای YES ریال اسپیسر استوانه ای قطر بیرونی 7.0mmو قطر داخلی 3.2mm , طول 10mm spacer Cylindrical
spacer ES-15 L=15.9mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با MATERIAL : nylon 66 spacer ES-15
spacer ES-12 L=12.7mm YES ریال اسپیسر پلاستیکی با MATERIAL : nylon 66 spacer ES-12
spacer ES-11 L=11mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با MATERIAL : nylon 66 spacer ES-11
spacer ES-9 L=9mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با MATERIAL : nylon 66 spacer ES-9
spacer ES-8 L=8mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با MATERIAL : nylon 66 spacer ES-8
spacer ES-7 L=7.4mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با MATERIAL : nylon 66 spacer ES-7
spacer ES-6 L=6.3mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با MATERIAL : nylon 66 spacer ES-6
spacer ES-5 L=5.0mm YES ریال اسپیسر پلاستیکی با MATERIAL : nylon 66 spacer ES-5
spacer H213-25 L=25mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با MATERIAL : nylon 66 spacer H213-25
spacer H213-22 L=22mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با MATERIAL : nylon 66 spacer H213-22
spacer H213-19 L=19mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با MATERIAL : nylon 66 spacer H213-19
spacer H213-16 L=16mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با MATERIAL : nylon 66 spacer H213-16
spacer H213-13 L=12.5mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با MATERIAL : nylon 66 spacer H213-13
spacer H213-10 L=9.25mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با MATERIAL : nylon 66 spacer H213-10
spacer H213-6 L=6.3mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با MATERIAL : nylon 66 spacer H213-6
spacer DC-13 اسپیسر پلاستیکی سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی A=13.0mm B=4.5mm C=2.0mm D=6.0mm spacer DC-13
spacer DC-10A اسپیسر پلاستیکی سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی A=10.0mm B=4.4mm C=1.5mm D=4.0mm spacer DC-10A
spacer DC-10 اسپیسر پلاستیکی YES ریال اسپیسر پلاستیکی A=9.85mm B=4.0mm C=1.5mm D=4.0mm spacer DC-10
spacer DC-8 اسپیسر پلاستیکی YES ریال اسپیسر پلاستیکی A=8.0mm B=4.0mm C=1.5mm D=4.0mm spacer DC-8
spacer DC-7 اسپیسر پلاستیکی YES ریال اسپیسر پلاستیکی A=7.0mm B=4.0mm C=1.5mm D=4.0mm spacer DC-7
spacer PCB-12 اسپیسر پلاستیکی سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی A=12mm B=1.4mm C=1.2mm D=11.8mm spacer PCB-12
spacer PCB-8.0 اسپیسر پلاستیکی سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی A=8.0mm B=1.4mm C=1.2mm D=11.8mm spacer PCB-8.0
spacer PCB-6.5 اسپیسر پلاستیکی سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی A=6.5mm B=1.4mm C=1.2mm D=11.8mm spacer PCB-6.5
spacer PCB-5 اسپیسر پلاستیکی سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی A=5.0mm B=1.4mm C=1.2mm D=11.8mm spacer PCB-5
spacer MS-06 طول ستون وسط 6.4mm YES ریال اسپیسر پلاستیکی A=6.4mm B=6.3mm C=11.5mm D=1.7mm E=6.0mm spacer MS-06
spacer HTP-M531 L=31mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M531
spacer HTP-M530 L=30mm مادگی دو سر پیچ خور YES ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M530
spacer HTP-M529 L=29mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M529
spacer HTP-M528 L=28mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M528
spacer HTP-M527 L=27mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M527
spacer HTP-M526 L=26mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M526
spacer HTP-M525 L=25mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M525
spacer HTP-M524 L=24mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M524
spacer HTP-M523 L=23mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M523
spacer HTP-M522 L=22mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M522
spacer HTP-M521 L=21mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M521
spacer HTP-M520 L=20mm مادگی دو سر پیچ خور YES ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M520
spacer HTP-M519 L=19mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M519
spacer HTP-M518 L=18mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M518
spacer HTP-M517 L=17mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M517
spacer HTP-M516 L=16mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M516
spacer HTP-M515 L=15mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M515
spacer HTP-M514 L=14mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M514
spacer HTP-M513 L=13mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M513
spacer HTP-M512 L=12mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M512
spacer HTP-M511 L=11mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M511
spacer HTP-M510 L=10mm مادگی دو سر پیچ خور YES ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M510
spacer HTP-M509 L=9mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M509
spacer HTP-M508 L=8mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M508
spacer HTP-M507 L=7mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M507
spacer HTS-M531 L=31mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M531
spacer HTS-M530 L=30mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M530
spacer HTS-M529 L=29mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M529
spacer HTS-M528 L=28mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M528
spacer HTS-M527 L=27mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M527
spacer HTS-M526 L=26mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M526
spacer HTS-M525 L=25mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M525
spacer HTS-M524 L=24mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M524
spacer HTS-M523 L=23mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M523
spacer HTS-M522 L=22mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M522
spacer HTS-M521 L=21mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M521
spacer HTS-M520 L=20mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M520
spacer HTS-M519 L=19mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M519
spacer HTS-M518 L=18mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M518
spacer HTS-M517 L=17mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M517
spacer HTS-M516 L=16mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M516
spacer HTS-M515 L=15mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M515
spacer HTS-M514 L=14mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M514
spacer HTS-M513 L=13mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M513
spacer HTS-M512 L=12mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M512
spacer HTS-M511 L=11mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M511
spacer HTS-M510 L=10mm YES ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M510
spacer HTS-M509 L=9mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M509
spacer HTS-M508 L=8mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M508
spacer HTS-M507 L=7mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M507
spacer HTP-M431 L=31mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M431
spacer HTP-M430 L=30mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M430
spacer HTP-M429 L=29mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M429
spacer HTP-M428 L=28mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M428
spacer HTP-M427 L=27mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M427
spacer HTP-M426 L=26mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M426
spacer HTP-M425 L=25mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M425
spacer HTP-M424 L=24mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M424
spacer HTP-M423 L=23mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M423
spacer HTP-M422 L=22mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M422
spacer HTP-M421 L=21mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M421
spacer HTP-M420 L=20mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M420
spacer HTP-M419 L=19mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M419
spacer HTP-M418 L=18mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M418
spacer HTP-M417 L=17mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M417
spacer HTP-M416 L=16mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M416
spacer HTP-M415 L=15mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M415
spacer HTP-M414 L=14mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M414
spacer HTP-M413 L=13mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M413
spacer HTP-M412 L=12mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M412
spacer HTP-M411 L=11mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M411
spacer HTP-M410 L=10mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M410
spacer HTP-M409 L=9mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M409
spacer HTP-M408 L=8mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M408
spacer HTP-M407 L=7mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M407
spacer HTS-M431 L=31mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M431
spacer HTS-M430 L=30mm YES ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M430
spacer HTS-M429 L=29mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M429
spacer HTS-M428 L=28mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M428
spacer HTS-M427 L=27mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M427
spacer HTS-M426 L=26mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M426
spacer HTS-M425 L=25mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M425
spacer HTS-M424 L=24mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M424
spacer HTS-M423 L=23mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M423
spacer HTS-M422 L=22mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M422
spacer HTS-M421 L=21mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M421
spacer HTS-M420 L=20mm YES ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M420
spacer HTS-M419 L=19mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M419
spacer HTS-M418 L=18mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M418
spacer HTS-M417 L=17mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M417
spacer HTS-M416 L=16mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M416
spacer HTS-M415 L=15mm YES ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M415
spacer HTS-M414 L=14mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M414
spacer HTS-M413 L=13mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M413
spacer HTS-M412 L=12mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M412
spacer HTS-M411 L=11mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M411
spacer HTS-M410 L=10mm YES ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M410
spacer HTS-M409 L=9mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M409
spacer HTS-M408 L=8mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M408
spacer HTS-M406 L=6mm YES ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M406
spacer PSO-29.0 طول ستون 29mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با طول کل 39.4mm spacer PSO-29.0
spacer PSO-25.6 طول ستون 25.6mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با طول کل 36mm spacer PSO-25.6
spacer PSO-22.4 طول ستون 22.4mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با طول کل 32.8mm spacer PSO-22.4
spacer PSO-19.2 طول ستون 19.2mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با طول کل 29.6mm spacer PSO-19.2
spacer PSO-16 طول ستون 16mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با طول کل 26.4mm spacer PSO-16
spacer PSO-14 طول ستون 14mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با طول کل 24.4mm spacer PSO-14
spacer PSO-12.5 طول ستون 12.5mm YES ریال اسپیسر پلاستیکی با طول کل 22.9mm spacer PSO-12.5
spacer PSO-9.0 طول ستون 9.6mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با طول کل 20mm spacer PSO-9.0
PN5 مهره پلاستیکی نمره 5 YES ریال PLASTIC NUTS PN5
PN3 مهره پلاستیکی نمره 3 YES ریال PLASTIC NUTS PN3
PN4 مهره پلاستیکی نمره 4 YES ریال PLASTIC NUTS PN4
PF8-L پیچ چهار سو خور M8 سفارش مشتری ریال پیچ پلاستیکی نمره M8با طولهای L=12,15,20,22،25,30،40 mm-PLASTIC SCREWS PF8-L
PF4-L پیچ چهار سو خور M4 سفارش مشتری ریال پیچ پلاستیکی نمره M4 با طولهای L=6,8,10,12,14,16,18,20,25,30mm-PLASTIC SCREWS PF4-L
PF5-L پیچ چهار سو خور M5 سفارش مشتری ریال پیچ پلاستیکی نمره M5 با طولهای L=8,10,12,15,20,22،25,30،40mm-PLASTIC SCREWS PF5-L
PF2.5-L پیچ چهار سو خور M2.5 سفارش مشتری ریال پیچ پلاستیکی نمره M2.5 با طولهای L=5،6,8,10,12mm-PLASTIC SCREWS PF2.5-L
PF2-L پیچ چهار سو خور M2 YES ریال پیچ پلاستیکی نمره M2با طولهای L=5،6,8,10mm-PLASTIC SCREWS PF2-L
spacer AS-22 طول ستون وسط 22mm YES ریال اسپیسر پلاستیکی با ضخامت قطر 5mm spacer AS-22
spacer AS-19 طول ستون وسط 19mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با ضخامت قطر 5mm spacer AS-19
spacer AS-16 طول ستون وسط 16mm YES ریال اسپیسر پلاستیکی با ضخامت قطر 5mm spacer AS-16
spacer AS-12 طول ستون وسط 12.7mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با ضخامت قطر 5mm spacer AS-12
spacer AS-11 طول ستون وسط 11.5mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با ضخامت قطر 5mm spacer AS-11
spacer AS-10 طول ستون وسط 10.5mm YES ریال اسپیسر پلاستیکی با ضخامت قطر 5mm spacer AS-10
spacer AS-8 طول ستون وسط 8mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با ضخامت قطر 5mm spacer AS-8
spacer AS-6 طول ستون وسط 6.4mm YES ریال اسپیسر پلاستیکی با ضخامت قطر 5mm spacer AS-6
spacer AS-5 طول ستون وسط 5mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با ضخامت قطر 5mm spacer AS-5
spacer BMF-15 طول ستون وسط 15.9mm سفارش مشتری ریال طول کل اسپیسرپلاستیکی 33.7mm طول جای مهره 7.8mm پیچ خور نمره 3 spacer BMF-15
spacer BMF-12 طول ستون وسط 12.7mm سفارش مشتری ریال طول کل اسپیسرپلاستیکی 30.5mm طول جای مهره 7.8mm پیچ خور نمره 3 spacer BMF-12
spacer BMF-10 طول ستون وسط 9.5mm سفارش مشتری ریال طول کل اسپیسرپلاستیکی 27.3mm طول جای مهره 7.8mm پیچ خور نمره 3 spacer BMF-10
spacer PCF-28A طول ستون وسط 28.0mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با طول کل 48.0mm spacer PCF-28A
spacer PCF-16A طول ستون وسط 16.0mm YES ریال اسپیسر پلاستیکی با طول کل 33.0mm spacer PCF-16A
spacer PCF-12A طول ستون وسط 12.4mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با طول کل 28.2mm spacer PCF-12A
spacer PCF-10A طول ستون وسط 9.85mm YES ریال اسپیسر پلاستیکی با طول کل 25.64mm spacer PCF-10A
spacer PCF-8A طول ستون وسط 7.85mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با طول کل 23.58mm spacer PCF-8A
spacer LCS-10 طول ستون وسط 9.6mm YES ریال اسپیسر پلاستیکی با طول کل 27.3mm spacer LCS-10
spacer LCS-8 طول ستون وسط 7.9mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با طول کل 25.6mm spacer LCS-8
spacer LCS-6 طول ستون وسط 6.4mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با طول کل 24.1mm spacer LCS-6
spacer LCS-5 طول ستون وسط 4.8mm YES ریال اسپیسر پلاستیکی با طول کل 22.5mm spacer LCS-5
spacer BMF4-15 طول ستون وسط 15.9mm YES ریال طول کل اسپیسرپلاستیکی 33.7mm طول جای مهره 7.8mm spacer BMF4-15
spacer BMF4-10 طول ستون وسط 9.5mm سفارش مشتری ریال طول کل اسپیسرپلاستیکی 27.3mm طول جای مهره 7.8mm spacer BMF4-10
spacer BMF4-8 طول ستون وسط 8.0mm سفارش مشتری ریال طول کل اسپیسرپلاستیکی 25.8mm طول جای مهره 7.8mm spacer BMF4-8
spacer HTS-M330 L=30mm YES ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M330
spacer HTS-M329 L=29mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M329
spacer HTS-M328 L=28mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M328
spacer HTS-M327 L=27mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M327
spacer HTS-M326 L=26mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M326
spacer HTS-M325 L=25mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M325
spacer HTS-M324 L=24mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M324
spacer HTS-M323 L=23mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M323
spacer HTS-M322 L=22mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M322
spacer HTS-M321 L=21mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M321
spacer HTS-M320 L=20mm YES ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M320
spacer HTS-M319 L=19mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M319
spacer HTS-M318 L=18mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M318
spacer HTS-M317 L=17mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M317
spacer HTS-M316 L=16mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M316
spacer HTS-M315 L=15mm YES ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M315
spacer HTS-M314 L=14mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M314
spacer HTS-M313 L=13mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M313
spacer HTS-M312.7 L=12.7mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M312.7
spacer HTS-M312 L=12mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M312
spacer HTS-M311 L=11mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M311
spacer HTS-M310 L=10mm YES ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M310
spacer HTS-M309 L=9mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M309
spacer HTS-M307 L=7mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M307
spacer HTS-M306.5 L=6.5mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M306.5
spacer HTS-M2.5-25 L=25mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M2.5*0.4) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور spacer HTS-M2.5-25
spacer HTS-M2.5-20 L=20mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M2.5*0.4) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور spacer HTS-M2.5-20
spacer HTS-M2.5-18 L=18mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M2.5*0.4) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور spacer HTS-M2.5-18
spacer HTS-M2.5-15 L=15mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M2.5*0.4) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور spacer HTS-M2.5-15
spacer HTS-M2.5-12 L=12mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M2.5*0.4) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور spacer HTS-M2.5-12
spacer HTS-M2.5-10 L=10mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M2.5*0.4) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور spacer HTS-M2.5-10
spacer HTS-M2.5-08 L=8mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M2.5*0.4) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور spacer HTS-M2.5-08
spacer HTS-M2.5-06 L=6mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M2.5*0.4) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور spacer HTS-M2.5-06
spacer HTS-M2.5-05 L=5mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M2.5*0.4) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور spacer HTS-M2.5-05
spacer HTS-M220 L=20mm YES ریال ( پیچ M2*0.4) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور spacer HTS-M220
spacer HTS-M218 L=18mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M2*0.4) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور spacer HTS-M218
spacer HTS-M215 L=15mm yes ریال ( پیچ M2*0.4) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور spacer HTS-M215
spacer HTS-M212 L=12mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M2*0.4) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور spacer HTS-M212
spacer HTS-M210 L=10mm YES ریال ( پیچ M2*0.4) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور spacer HTS-M210
spacer HTS-M208 L=8mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M2*0.4) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور spacer HTS-M208
spacer HTS-M206 L=6mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M2*0.4) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور spacer HTS-M206
spacer HTP-M331 L=31mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M331
spacer HTP-M330 L=30mm مادگی دو سر پیچ خور YES ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M330
spacer HTP-M329 L=29mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M329
spacer HTP-M328 L=28mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M328
spacer HTP-M327 L=27mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M327
spacer HTP-M326 L=26mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M326
spacer HTP-M325 L=25mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M325
spacer HTP-M324 L=24mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M324
spacer HTP-M323 L=23mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M323
spacer HTP-M322 L=22mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M322
spacer HTP-M321 L=21mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M321
spacer HTP-M320 L=20mm مادگی دو سر پیچ خور YES ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M320
spacer HTP-M319 L=19mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M319
spacer HTP-M318 L=18mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M318
spacer HTP-M317 L=17mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M317
spacer HTP-M316 L=16mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M316
spacer HTP-M315 L=15mm مادگی دو سر پیچ خور YES ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M315
spacer HTP-M314 L=14mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M314
spacer HTP-M313 L=13mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M313
spacer HTP-M312.7 L=12.7mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M312.7
spacer HTP-M312 L=12mm مادگی دو سر پیچ خور ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm spacer HTP-M312
spacer HTP-M311 L=11mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm spacer HTP-M311
spacer HTP-M310 L=10mm مادگی دو سر پیچ خور YES ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm spacer HTP-M310
spacer HTP-M309 L=9mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm spacer HTP-M309
spacer HTP-M308 L=8mm مادگی دو سر پیچ خور YES ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm spacer HTP-M308
spacer HTP-M307 L=7mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm spacer HTP-M307
spacer HTP-M306.5 L=6.5mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm spacer HTP-M306.5
spacer HTP-M2.5-15 L=15mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با طول 15mm- پیچ خور m2.5*0.4 اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M2.5-15
spacer HTP-M2.5-12 L=12mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با طول 12mm- پیچ خور m2.5*0.4 اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M2.5-12
spacer HTP-M2.5-10 L=10mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با طول 10mm- پیچ خور m2.5*0.4 اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M2.5-10
spacer HTP-M2.5-08 L=8mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با طول 8mm- پیچ خور m2.5*0.4 اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M2.5-08
spacer HTP-M212 L=12mm-مادگی دو طرف پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با طول 12mm- پیچ خور m2*0.4 اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M212
spacer HTP-M208 L=8mm-مادگی دو طرف پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با طول 8mm- پیچ خور m2*0.4 اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M208
spacer HTP-M206 L=6mm-مادگی دو طرف پیچ خور yes ریال اسپیسر پلاستیکی با طول 6mm- پیچ خور m2*0.4 اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M206
spacer H212-25 اسپیسر پلاستیکی L=25mm سفارش مشتری ریال اسپیسر با احتساب طول وسط ستون 25mm spacer H212-25
spacer H212-22 اسپیسر پلاستیکی L=22mm yes ریال اسپیسر با احتساب طول وسط ستون 22mm spacer H212-22
spacer H212-19 اسپیسر پلاستیکی L=19mm سفارش مشتری ریال اسپیسر با احتساب طول وسط ستون 19mm spacer H212-19
spacer H212-16 اسپیسر پلاستیکی L=16mm yes ریال اسپیسر با احتساب طول وسط ستون 16mm spacer H212-16
spacer H212-10 اسپیسر پلاستیکی L=10mm yes ریال اسپیسر با احتساب طول وسط ستون 10mm spacer H212-10
spacer H212-06 اسپیسر پلاستیکی L=6mm سفارش مشتری ریال اسپیسر با احتساب طول وسط ستون 6mm spacer H212-06
spacer PSO-6.4 طول ستون 6.4mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با طول کل 16.8mm spacer PSO-6.4
SILICON RUBBER ورق سیلیکون YES ریال عایق سیلیکون عرض 30CM SILICON RUBBER
PN2 مهره پلاستیکی نمره 2 yes ریال PLASTIC NUTS PN2
PLASTIC NUTS مهره پلاستیک سفارش مشتری ریال PN2,M3A,PN4,PN5,PN6,PN8.PN10,PN12 مهره پلاستیکی در سایزهای : PLASTIC NUTS
PF6-L پیچ چهار سو خور M6 سفارش مشتری ریال پیچ پلاستیکی نمره M6با طولهای L=10,12,15,20,22،25,30،40mm-PLASTIC SCREWS PF6-L
PF3-L پیچ چهار سو خور M3 yes ریال پیچ پلاستیکی نمره M3 با طولهای L=6,8,10,12,14,16,18,20,25,30mm-PLASTIC SCREWS PF3-L
spacer H213-05 L=5.0mm سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با MATERIAL : nylon 66 spacer H213-05
spacer PCA اسپیسر پلاستیکی سفارش مشتری ریال اسپیسر طبق نمونه در سایزهای مختلف spacer PCA
spacer H214 اسپیسر پلاستیکی سفارش مشتری ریال 6.3mm~25.3mmاسپیسر طبق نمونه در سایزهای مختلف spacer H214
spacer HC اسپیسر پلاستیکی سفارش مشتری ریال 4.7mm~15.8mmاسپیسر طبق نمونه در سایزهای مختلف spacer HC
spacer DC-6 اسپیسر پلاستیکی yes ریال اسپیسر پلاستیکی A=6.0mm B=4.0mm C=1.5mm D=4.0mm spacer DC-6
spacer SPR-10A اسپیسر پلاستیکی yes ریال A=11.5mm B=1.2~1.7mm C=2.0mm L=10.5mm spacer SPR-10A
spacer RCD اسپیسر پلاستیکی yes ریال 3mm~11mmاسپیسر طبق نمونه در سایزهای مختلف spacer RCD
spacer PSL اسپیسر پلاستیکی yes ریال 6.3mm~12.7mmاسپیسر طبق نمونه در سایزهای مختلف spacer PSL
spacer HTS-M506 L=6mm yes ریال ( پیچ M5*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M506
spacer HTS-M407 L=7mm سفارش مشتری ریال ( پیچ M4*0.7) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M407
spacer HTS-M308 L=8mm yes ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M308
spacer HTS-M306 L=6mm yes ریال ( پیچ M3*0.5) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور ،طول محل مهره 6mm spacer HTS-M306
spacer HTS-M205 L=5mm yes ریال ( پیچ M2*0.4) اسپیسر پلاستیکی یک سر پیچ خور یک سر مهره خور spacer HTS-M205
spacer HTP-M506 L=6mm مادگی دو سر پیچ خور YES ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M5*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M506
spacer HTP-M406 L=6mm مادگی دو سر پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M4*0.7mm اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M406
spacer HTP-M306 L=6mm مادگی دو سر پیچ خور yes ریال اسپیسر پلاستیکی پیچ خور M3*0.5mm spacer HTP-M306
spacer HTP-M2.5-06 L=6mm-مادگی دو طرف پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با طول 6mm- پیچ خور m2.5*0.4 اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M2.5-06
spacer HTP-M210 L=10mm-مادگی دو طرف پیچ خور سفارش مشتری ریال اسپیسر پلاستیکی با طول 10mm- پیچ خور m2*0.4 اسپیسر دو سر ماده spacer HTP-M210
spacer BMF4-06 طول ستون وسط 6.4mm yes ریال طول کل اسپیسرپلاستیکی 24.2mm طول جای مهره 7.8mm spacer BMF4-06
spacer BMF-06 طول ستون وسط 6.3mm yes ریال طول کل اسپیسرپلاستیکی 24.1mm طول جای مهره 7.8mm پیچ خور نمره 3 spacer BMF-06
spacer LCS-3 طول ستون وسط 3.5mm yes ریال اسپیسر پلاستیکی با طول کل 21.2mm spacer LCS-3
spacer SPP اسپیسر پلاستیکی yes ریال 6mm~55mm اسپیسر طبق نمونه در سایزهای مختلف spacer SPP
spacer H212-13 اسپیسر پلاستیکی L=13mm سفارش مشتری ریال اسپیسر با احتساب طول وسط ستون 13mm spacer H212-13
spacer BLG اسپیسر پلاستیکی yes ریال 3mm~25mmاسپیسر طبق نمونه در سایزهای مختلف spacer BLG
spacer PCF-5A طول ستون وسط 5mm yes ریال اسپیسر پلاستیکی با طول کل 22.5mm spacer PCF-5A
spacer ES-3 L=3.5mm yes ریال اسپیسر پلاستیکی با MATERIAL : nylon 66 spacer ES-3
spacer AS-3 طول ستون وسط 3.5mm yes ریال اسپیسر پلاستیکی با ضخامت قطر 5mm spacer AS-3
spacer MC اسپیسر پلاستیکی سفارش مشتری ریال 3mm~12.7mm اسپیسر طبق نمونه در سایزهای مختلف spacer MC