قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی سفیر الکترونیک, برترین قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی در ایران و نماینده برندهای معتبر قطعات الکترونیک و انواع قطعات الکترونیکی دیگر.
نام قطعه Package موجودی قیمت جزئیات عکس محصول
IC MOC3083 DIP-6PIN YES ریال OP.CP ZERO CRSG TRIC(20)800V 1.5KV/us 7500V 5ma OPCP MOC اپتو ترایاک IC MOC3083
PC817 اپتو کوپلر DIP-4 YES ریال OPTO COUPLER PC817 اپتو کوپلر
MOC3021 DIP-6 YES ریال RANDOM PHASE OPTO TRIAC 400V 10V/us 7500V 15ma MOC3021
TLP541G DIP-6 yes ریال PHOTO THYRISTOR TOSHIBA TLP541G