قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی سفیر الکترونیک, برترین قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی در ایران و نماینده برندهای معتبر قطعات الکترونیک و انواع قطعات الکترونیکی دیگر.
نام قطعه Package موجودی قیمت جزئیات عکس محصول
470UF450V خازن الکترولیت RADIAL 35*50mm YES ریال electrolytic capacitor bulk 105C 470MF-450V 470UF450V خازن الکترولیت
22UF400V خازن الکترولیت 20*13 RADIAL YES ریال electrolytic capacitor bulk 105C 22MF-400V 22UF400V خازن الکترولیت
4.7uf160v خازن الکترولیت 11*6 RADIAL YES ریال electrolytic capacitor 4.7MF-160V 4.7uf160v خازن الکترولیت
100uf25v خازن الکترولیت 11*6 RADIAL YES ریال electrolytic capacitor 105C 100MF-25V 100uf25v خازن الکترولیت
47uf50v خازن الکترولیت 11*6 RADIAL YES ریال electrolytic capacitor 105C 47MF-50V 47uf50v خازن الکترولیت
1000uf50v خازن الکترولیت 25*13 RADIAL YES ریال electrolytic capacitor 105C 1000MF-50V 1000uf50v خازن الکترولیت
10uf50v خازن الکترولیت 11*5 RADIAL yes ریال electrolytic capacitor bulk 105C 10MF-50V 10uf50v خازن الکترولیت