قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی سفیر الکترونیک, برترین قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی در ایران و نماینده برندهای معتبر قطعات الکترونیک و انواع قطعات الکترونیکی دیگر.
نام قطعه Package موجودی قیمت جزئیات عکس محصول
CONNECTOR 2PIN WIRE CONNECTOR YES ریال کانکتور ۲ پین مخابراتی سیم دار CONNECTOR 2PIN WIRE
CONNECTOR 10PIN VH CONNECTOR YES ریال کانکتور قفل شو ۱۰ پین صاف و رایت همراه با پین فلزی CONNECTOR 10PIN VH
CONNECTOR 9PIN VH CONNECTOR YES ریال کانکتور قفل شو ۹پین صاف و رایت همراه با پین فلزی CONNECTOR 9PIN VH
CONNECTOR 8PIN VH CONNECTOR YES ریال کانکتور قفل شو ۸ پین صاف و رایت همراه با پین فلزی CONNECTOR 8PIN VH
CONNECTOR 7PIN VH CONNECTOR YES ریال کانکتور قفل شو۷ پین صاف و رایت همراه با پین فلزی CONNECTOR 7PIN VH
CONNECTOR 6PIN VH CONNECTOR YES ریال کانکتور قفل شو ۶ پین صاف و رایت همراه با پین فلزی CONNECTOR 6PIN VH
CONNECTOR 5PIN VH CONNECTOR YES ریال کانکتور قفل شو ۵ پین صاف و رایت همراه با پین فلزی CONNECTOR 5PIN VH
CONNECTOR 4PIN VH CONNECTOR YES ریال کانکتور قفل شو ۴ پین صاف و رایت همراه با پین فلزی CONNECTOR 4PIN VH
CONNECTOR 3PIN VH CONNECTOR YES ریال کانکتور قفل شو ۳ پین صاف و رایت همراه با پین فلزی CONNECTOR 3PIN VH
CONNECTOR 2PIN VH CONNECTOR YES ریال کانکتور قفل شو ۲ پین صاف و رایت همراه با پین فلزی CONNECTOR 2PIN VH