قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی سفیر الکترونیک, برترین قطعات الکترونیک و قطعات الکترونیکی در ایران و نماینده برندهای معتبر قطعات الکترونیک و انواع قطعات الکترونیکی دیگر.

برای دریافت دیتا شیت   IGBT FGH60N60SMD   اینجا را کلیک کنید 


 برای دریافت دیتا شیت   IGBT FGH60N60SFD   اینجا را کلیک کنید 


برای دریافت دیتا شیت   MOSFET 2SK2611   اینجا را کلیک کنید 


برای دریافت دیتا شیت   IGBT FGH40N60UFD   اینجا را کلیک کنید


برای دریافت دیتا شیت IGBT  FGH40N60SMD   اینجا را کلیک کنید 


برای دریافت دیتا شیت DIODE  FFA60UP30DN   اینجا را کلیک کنید 


برای دریافت دیتا شیت  IC KA5L0380R   اینجا را کلیک کنید


برای دریافت دیتا شیت IC KA5M0365R     اینجا را کلیک کنید


برای دریافت دیتا شیت   IC TNY176PN  اینجا را کلیک کنید


برای دریافت دیتا شیت IGBT IKW75N60T  اینجا را کلیک کنید


برای دریافت دیتا شیت  MOSFET FMH23N50E اینجا را کلیک کنید


برای دریافت دیتا شیت MOSFET 2SK3878  اینجا را کلیک کنید


برای دریافت دیتا شیت    DIODE ESAD92-02 اینجا را کلیک کنید


برای دریافت دیتا شیت  MOSFET IRF2807   اینجا را کلیک کنید


برای دریافت دیتا شیت  IC TA7291P   اینجا را کلیک کنید


برای دریافت دیتا شیت  IC TDA1515BQ   اینجا را کلیک کنید


برای دریافت دیتا شیت TRANSISTOR MJE13009 اینجا را کلیک کنید


برای دریافت دیتا شیت IGBT IRGP4066D اینجا را کلیک کنید


برای دریافت دیتا شیت MOSFET IRFZ44N اینجا را کلیک کنید


 برای دریافت دیتا شیت LCD 2*20 BLUE  اینجا را کلیک کنید 


  برای دریافت دیتا شیت IGBT IKW30N60T=K30T60   اینجا را کلیک کنید 


 برای دریافت دیتا شیت IGBT IKW40N120T2=K40T1202 اینجا را کلیک کنید


 برای دریافت دیتا شیت IGBT FGL60N100BNTD اینجا را کلیک کنید 


 برای دریافت دیتا شیت MOSFET SPW47N60 اینجا را کلیک کنید


  برای دریافت دیتا شیت MOSFET APT60N60 اینجا را کلیک کنید